(Α.Π.:9997/4-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 12.899,19 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.:9997/4-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 12.899,19 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT/Διατήρηση και αειφόρος αξιοποίηση της βιοποικιλότητας σε δασικές περιοχές – BIOPROSPECT, ΚΕ-82008» του Προγράμματος «INTERREG V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 /Priority Axis: 2. Environment, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 12.899,19 €  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 10/5/2018, Πέμπτη, ώρα 14:00

 

Σχετικά Αρχεία