(Α.Π. 9813/10-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB SERVER KAI WEB SITE», Κ.Ε 82490, Ε.Υ. Ε.ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

0

(Α.Π. 9813/10-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB SERVER KAI WEB SITE», Κ.Ε 82490, Ε.Υ. Ε.ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» της Πράξης «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049099 και ΚΕ 82490, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ 2014- 2020 και χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η οποία αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών web server και web site» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη, 17  Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στ0 συνημμένο αρχείο.

 

Σχετικά Αρχεία