(Α.Π.: 9576/18-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60062 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

0

(Α.Π.: 9576/18-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60062 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΚΕ- 60062» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  6.534,24 €  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμ. Δασολογίας και Δ.Π.& Φ. Πόρων ΔΠΘ κ. Καλλιόπη Ραδόγλου.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.