(Α.Π. 9451/15-03-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μονοκλωνικών αντισωμάτων και αντιδραστηρίων (Κ.Ε. 82090, Ε.Υ. Κοτσιανίδης Ι., π/υ 3.000,00 πλέον ΦΠΑ

0

(Α.Π. 9451/15-03-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μονοκλωνικών αντισωμάτων και αντιδραστηρίων (Κ.Ε. 82090, Ε.Υ. Κοτσιανίδης Ι., π/υ 3.000,00 πλέον ΦΠΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου« Επιγενετική ρύθμιση της κυτταρικής σηματοδότησης στους υποπληθυσμούς των Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο υπό θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες, ΚΕ 82090» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση).

Σχετικά Αρχεία