(Α.Π.: 9412/30-04-2018) Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α και Γ της συνημμένης Διακήρυξης. Ε.Υ.: κ. Π. Μπότσαρη, π/υ: € 43.048,78 πλέον ΦΠΑ

0

(Α.Π.: 9412/30-04-2018) Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α και Γ της συνημμένης Διακήρυξης. Ε.Υ.: κ. Π. Μπότσαρη, π/υ: € 43.048,78 πλέον ΦΠΑ

(Α.Π.: 9412/30-04-2018) Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α και Γ της  συνημμένης Διακήρυξης.  Ε.Υ.: κ. Π. Μπότσαρη,  π/υ: € 43.048,78 πλέον ΦΠΑ. Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 14/05/2018, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 14:00.

Σχετικά Αρχεία