(Α.Π. 9278/27.04.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων (π/υ: €4.032,65 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81863)

0

(Α.Π. 9278/27.04.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων (π/υ: €4.032,65 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81863)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΚΕ-81863» του Προγράμματος «Interreg MED 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 3 “Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural resources” Κατηγορία 3.2 «To maintain biodiversity and natural ecosystems through strengthening the management and networking of protected areas», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Υλικών για παρακολούθηση ποιότητας νερού φυσικών επιφανειακών σωμάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.032,65 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία