(Α.Π.: 8911/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ-ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΚΕ 82019/82020, Ε.Υ.: ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

0

(Α.Π.: 8911/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ-ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΚΕ 82019/82020, Ε.Υ.: ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Synthetic Biology in MBG – From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020»-ΥΠΟΕΡΓΟ 4 του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Επισκευή και Συντήρηση Κρυοστάτη-μικροτόμου δαπέδου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €1.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στ0 συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία