(Α.Π.: 8876/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΚΕ 82537, Ε.Υ.: Γ. ΣΥΛΑΙΟΣ

0

(Α.Π.: 8876/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΚΕ 82537, Ε.Υ.: Γ. ΣΥΛΑΙΟΣ

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «PONTOS – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ COPERNICUS, ΚΕ 82537» του Προγράμματος ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» (ENI CBC BSB 2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας «2. Προώθηση συνεργασίας για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την από κοινού μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων της Μαύρης Θάλασσας» (Promote coordination of environmental protection and joint reduction of marine litter in the Black Sea Basin), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €620,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία