(Α.Π. 8736/04-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ», Κ.Ε. 82093, Ε.Υ. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

0

(Α.Π. 8736/04-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ», Κ.Ε. 82093, Ε.Υ. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020», ΚΕ-82093, με φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Δημιουργία ψηφιακού οδηγού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €1.532,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο.

 

Σχετικά Αρχεία