(Α.Π.8637/23-04-2018) Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας – ΚΕ 81975, ΥΠ6

0

(Α.Π.8637/23-04-2018) Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας – ΚΕ 81975, ΥΠ6

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α και Γ της  συνημμένης Διακήρυξης.

Ε.Υ.: κ. Φώτιος Μάρης,

π/υ: € 37.150,81 πλέον ΦΠΑ

 

Σχετικά Αρχεία