(Α.Π.:7999/16-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.903,23 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.:7999/16-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.903,23 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.:7999/16-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.903,23 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., Επιστημονικά Υπεύθυνος κ. Ν. Αγγελούσης. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 23-4-2018, ώρα: 14:00.

Σχετικά Αρχεία