(Α.Π. 7713/10.04.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κωνικών διεπιφανειών (π/υ: €5.370,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

0

(Α.Π. 7713/10.04.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κωνικών διεπιφανειών (π/υ: €5.370,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-80340» του Προγράμματος «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια κωνικών διεπιφανειών για την αναρρόφηση και την επιπέδωση του κερατοειδούς, στόχων παρακολούθησης οφθαλμού και στόχων ελέγχου εξάχνωσης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 5.370,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία