(Α.Π.: 7674/05-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.943,56 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 7674/05-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.943,56 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 7674/05-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.943,56 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.Φ. Φαρμάκη, ΚΕ 81868. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 12/04/2018 ώρα 14:30.

Σχετικά Αρχεία