(Α.Π.: 7642/04-03-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

0

(Α.Π.: 7642/04-03-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο του τμήματος Β., της παρούσας διακήρυξης

προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α, Β και Γ της παρούσας διακήρυξης.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: €143.137,16 πλέον ΦΠΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Καρακασιλιώτης, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία