(Α.Π 7576/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α) ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ NGS KAI (B) ANΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ» Κ.Ε.82591/82621, Ε.Υ. Ι. ΚΑΓΚΑΛΟΥ

0

(Α.Π 7576/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α) ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ NGS KAI (B) ANΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ» Κ.Ε.82591/82621, Ε.Υ. Ι. ΚΑΓΚΑΛΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στα τμήματα Α, Β και Γ.

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, ώρα: 14:00

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΤΕΥΔ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία