(Α.Π.: 743/14-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81202 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Ι. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ

0

(Α.Π.: 743/14-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81202 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Ι. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-81202), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για «Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού για το έτος 2019», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.060,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Ε.Υ. την κ. Ιωάννα Μαρουλάκου – Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.