(Α.Π.: 7416/03-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια μονάδας χώνευσης για τον προσδιορισμό αζώτου κατά Kjeldahl που να δέχεται σωλήνες 250 ml», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 7416/03-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια μονάδας χώνευσης για τον προσδιορισμό αζώτου κατά Kjeldahl που να δέχεται σωλήνες 250 ml», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 7416/03-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια μονάδας χώνευσης για τον προσδιορισμό αζώτου κατά Kjeldahl που να δέχεται σωλήνες 250 ml», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 4.032,26 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Αικ. Σταματελάτου. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 17 Απριλίου 2018 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία