(Α.Π.: 6971/29-03-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82064 ΚΑΙ Ε.Υ. τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ

0

(Α.Π.: 6971/29-03-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82064 ΚΑΙ Ε.Υ. τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρομορφική υπολογιστική (Memristive nanomaterials and electronic devices for quantum and neuromorphic computing)» (K.E. 82064) που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες» – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με Άξονα Προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.625,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου είναι ο κ. Γεώργιος Συρακούλης, Καθηγητής του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ του Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία