(Α.Π. 6934/27-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΚΕ-82142, Ε.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ., Π/Υ:€ 8.040,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 6934/27-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΚΕ-82142, Ε.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Θ., Π/Υ:€ 8.040,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ., ΚΕ 82142», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών διαπιστευμένων αναλύσεων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.040,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία