(Α.Π.6915/19-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ»LIDAR KAI LONG ΑΝD SHORT RANGE RADARS», K.E. 82549, E.Y Ι. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

0

(Α.Π.6915/19-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ»LIDAR KAI LONG ΑΝD SHORT RANGE RADARS», K.E. 82549, E.Y Ι. ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ, ΚΕ-82549» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς Πόρους / Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια LIDAR και Long and Short range Radars», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 16.160,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών:  Δευτέρα, 01  Μαρτίου  2021 και ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία