(Α.Π.: 6598/25-02-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ», ΚΕ 82149 ΚΑΙ Ε.Υ. κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

0

(Α.Π.: 6598/25-02-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ», ΚΕ 82149 ΚΑΙ Ε.Υ. κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α, Β και Γ της Διακήρυξης, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Π. & Φ. Πόρων του Δ.Π.Θ.

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΤΕΥΔ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

 

Σχετικά Αρχεία