(Α.Π.: 6556/26-03-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, π/υ: € 3.225,80 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ

0

(Α.Π.: 6556/26-03-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, π/υ: € 3.225,80 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-81978» του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (BIO2CARE)», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.225,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία