Α.Π. 6041/03-02-2023) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων (Κ.Ε. 82726, Ε.Υ. Σ. Ντούγιας, π/υ €3.100,00 πλέον Φ.Π.Α.)

0

Α.Π. 6041/03-02-2023) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων (Κ.Ε. 82726, Ε.Υ. Σ. Ντούγιας, π/υ €3.100,00 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη βιο-φυτοφαρμάκων και -ζιζανιοκτόνων για βιώσιμη γεωργική παραγωγή, ΚΕ-82726» του Προγράμματος «PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), με ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: «Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA και χρηματοδοτούνται από τους χρηματοδότησης εθνικούς φορείς των συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Χημικά αντιδραστήρια, εργαστηριακά αναλώσιμα, εργαστηριακά υλικά για θρεπτικά μέσα, μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις κ.ά.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.100,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία