(Α.Π.6006/12-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «, Κ.Ε.81980, Ε.Υ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

0

(Α.Π.6006/12-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «, Κ.Ε.81980, Ε.Υ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ELI-LASERLAB Europe,HiPER & IPERION-CH.gr – «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH» (ΥΠΟΕΡΓΟ 7), ΚΕ-81980» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Επέκτασης Εξοπλισμού Εργαστηρίου για την εκτέλεση του έργου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €1.626,37 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.