(Α.Π.57603/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟY 4 – ΕΥΦΥΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ PLUS-ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (MIS 5047041), ΚΕ-82600/82628, Ε.Υ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π.Υ. € 80.241,93 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

0

(Α.Π.57603/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟY 4 – ΕΥΦΥΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ PLUS-ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (MIS 5047041), ΚΕ-82600/82628, Ε.Υ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Π.Υ. € 80.241,93 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται  στο κείμενο της Διακήρυξης, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:

21/12/2022, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):

22/12/2022, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 174393

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΕΕΕΣ-ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία