(Α.Π. 5687/19.03.2018) Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών υποσυστημάτων Η/Υ (π/υ: €111.549,72 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975 Υποέργο 3)

0

(Α.Π. 5687/19.03.2018) Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών υποσυστημάτων Η/Υ (π/υ: €111.549,72 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975 Υποέργο 3)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη συνημμένη διακήρυξη.

 

Στο ΕΣΗΔΗΣ έχουν δημιουργηθεί πέντε (5) συστημικοί διαγωνισμοί, ένας για κάθε ομάδα, με τα εξής στοιχεία:

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για Ομάδα Ειδών 1: 55200

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για Ομάδα Ειδών 2: 55208

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για Ομάδα Ειδών 3: 55211

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για Ομάδα Ειδών 4: 55214

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για Ομάδα Ειδών 5: 55218

Σχετικά Αρχεία