(Α.Π.: 5611/10-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΚΕ 82490, Ε.Υ.: κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

0

(Α.Π.: 5611/10-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΚΕ 82490, Ε.Υ.: κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του Υποέργου8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» της Πράξης «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049099 και ΚΕ 82490, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ 2014- 2020 και χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η οποία αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια γραφικής ύλης, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εργαστηριακών αναλωσίμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και χαρτικά) και μονάδων αποθήκευσης» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.056,47€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία