(Α.Π. 5535/15.03.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (γραφείου και εργαστηρίου) (π/υ: €7.834,37 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60062)

0

(Α.Π. 5535/15.03.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (γραφείου και εργαστηρίου) (π/υ: €7.834,37 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60062)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΚΕ  60062», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων (Γραφείου και Εργαστηρίου)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €7.834,37   πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία