(Α.Π.: 5227/13-03-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων μοριακής και κυτταρικής Φαρμακολογίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 14.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 5227/13-03-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αναλωσίμων μοριακής και κυτταρικής Φαρμακολογίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 14.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική, ΚΕ-80365» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΘ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλωσίμων μοριακής και κυτταρικής Φαρμακολογίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 14.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Ε.Υ. κ. Γ. Κολιό.

Σχετικά Αρχεία