(Α.Π. 5095/12.03.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Συστημάτων Σκίασης & Συσκότισης & Αντιηλιακής Μεμβράνης (π/υ: €25.682,49 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 10)

0

(Α.Π. 5095/12.03.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Συστημάτων Σκίασης & Συσκότισης & Αντιηλιακής Μεμβράνης (π/υ: €25.682,49 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 10)

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 4/28-2-2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στη συνημμένη διακήρυξη.

 

Σχετικά Αρχεία