(Α.Π. 5030/09.03.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Ιατρικού & Βιοϊατρικού εξοπλισμού (π/υ: €36.931,27 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 8)

0

(Α.Π. 5030/09.03.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Ιατρικού & Βιοϊατρικού εξοπλισμού (π/υ: €36.931,27 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 8)

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 4/28-2-2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη συνημμένη αναλυτική διακήρυξη

 

Σχετικά Αρχεία