(Α.Π. 4556/06.03.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π/υ: €12.936,02 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 9)

0

(Α.Π. 4556/06.03.2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (π/υ: €12.936,02 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 9)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 9), ΚΕ-81975» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €12.936,02 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Σχετικά Αρχεία