(Α.Π.: 44161/20-12-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ, π/υ: €15.322,58 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 82113 ΚΑΙ ΜΕ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ


(Α.Π.: 44161/20-12-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ, π/υ: €15.322,58 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 82113 ΚΑΙ ΜΕ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «BIOMUSE: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ) ΒΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΕ-82113» του Προγράμματος «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας/«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπηρεσιών μέτρησης σταθερών ισοτόπων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €15.322,58 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2020, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.