(Α.Π. 43551/30-08-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε. 83070, Ε.Υ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

0

(Α.Π. 43551/30-08-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, Κ.Ε. 83070, Ε.Υ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στη διακήρυξη,προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως στο κείμενο της διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:
18/09/2023, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):
19/09/2023, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 205351

Αναλυτικά η Διακήρυξη, το ΕΕΕΣ και οι Πίνακες Συμμόρφωσης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία