(Α.Π.4289/08-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΕ:82080, Ε.Υ. ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, Π/Υ:€ 10.080,65 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π.4289/08-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΕ:82080, Ε.Υ. ΣΑΜΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ, Π/Υ:€ 10.080,65 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕ82080» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 10.080,65 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία