(Α.Π.: 39466/26-11-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, π/υ: €20.161,29 πλέον ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82346 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΑΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ


(Α.Π.: 39466/26-11-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, π/υ: €20.161,29 πλέον ΦΠΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82346 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΑΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α, Β και Γ της Διακήρυξης.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Προμήθεια συστήματος αέριας χρωματογραφίας

Π/Υ: €20.161,29 πλέον ΦΠΑ

Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 10/12/2019, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών): 11/12/2019, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 10:00 π.μ.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΥΔ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.

 

Σχετικά Αρχεία