Α.Π. 39454/26-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»(ΚΕ-81603, ΕΥ κ. Γαλατσίδας Σπυρίδων, π/υ €3.630,00 πλέον ΦΠΑ)


Α.Π. 39454/26-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»(ΚΕ-81603, ΕΥ κ. Γαλατσίδας Σπυρίδων, π/υ €3.630,00 πλέον ΦΠΑ)

Aνάρτηση της συνημμένης Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕ-81603», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.630,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 14:00

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία