Α.Π. 38699/20-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας Η/Υ και λοιπά περιφερειακά υπολογιστών


Α.Π. 38699/20-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας Η/Υ και λοιπά περιφερειακά υπολογιστών

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.», ΚΕ-82089» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, 8, 9 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Η/Υ και λοιπά περιφερειακά υπολογιστών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2.620.97 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία