Α.Π. 38693/20-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων


Α.Π. 38693/20-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Εξατομικευμένη δοσιμετρία παιδιατρικών ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιολογικές επεμβατικές διαδικασίες», ΚΕ-82089» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, 8, 9 οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλωσίμων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.362,63 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία