(Α.Π 38611/29-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Ε.82011, Ε.Υ. Ι.ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ)

0

(Α.Π 38611/29-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Ε.82011, Ε.Υ. Ι.ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του «Υποέργου 5 – «Υποστήριξη δράσεων φιλοξενίας για την ενίσχυση περιφερειακών έργων φαινοτυπικής ανάλυσης, ΚΕ-82011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τη λειτουργία μονάδας πειραματόζωων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,50€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών:  Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 και Ώρα 14.00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία