(Α.Π. 3854/01.03.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Συστημάτων Θέρμανσης και Ψύξης (π/υ: €37.150,81, ΚΕ-81975, ΥΠΟΕΡΓΟ 6)

0

(Α.Π. 3854/01.03.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Συστημάτων Θέρμανσης και Ψύξης (π/υ: €37.150,81, ΚΕ-81975, ΥΠΟΕΡΓΟ 6)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του παρόντος,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 3/14-2-2018 (του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΔΠΘ) τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία