(Α.Π. 38212/28-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΚΕ-82005, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ ΜΑΡΙΑ)

0

(Α.Π. 38212/28-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΚΕ-82005, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ ΜΑΡΙΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 9 – «BIOIMAGING – GR – DUTH», ΚΕ-82005», το οποίο εντάσσεται στη Πράξη «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Απεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING – GR, ΚΕ-82004″, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002755 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 1.702,58 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021, ώρα: 14.00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία