(Α.Π.: 38202/18-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82172 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Γ. ΜΠΡΟΥΦΑ


(Α.Π.: 38202/18-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82172 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Γ. ΜΠΡΟΥΦΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΕ-82172» του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΑνΕΚ», στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 6.447,50 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μπρούφα.

 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.