Α.Π. 38134/18-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υπολογιστικών εξαρτημάτων και περιφερειακών (ΚΕ 82343, Ε.Υ. κος Γεώργιος Συρακούλης, π/υ €4.160,00 πλέον ΦΠΑ)


Α.Π. 38134/18-11-2019 Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υπολογιστικών εξαρτημάτων και περιφερειακών (ΚΕ 82343, Ε.Υ. κος Γεώργιος Συρακούλης, π/υ €4.160,00 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΟΣ SWITCHING NANO-CROSSBAR ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ – ΝΑΝΟxCOMP, ΚΕ-82343» του Προγράμματος «H2020-MSCA-RISE-2015», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπολογιστικών εξαρτημάτων και περιφερειακών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.160,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία