(Α.Π. 3668/27.02.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Επίπλων (π/υ: €53786,71 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 2)

0

(Α.Π. 3668/27.02.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Επίπλων (π/υ: €53786,71 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81975, Υποέργο 2)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 3/14-2-2018 (του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΔΠΘ) τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη συνημμένη αναλυτική διακήρυξη.

Σχετικά Αρχεία