(Α.Π.3606/21-02-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ INTECHTHRACE, ΚΕ-82598/82613, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ ΜΑΡΙΑ

0

(Α.Π.3606/21-02-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ INTECHTHRACE, ΚΕ-82598/82613, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ ΜΑΡΙΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στο τεύχος της Διακήρυξης, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο τεύχος της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 28/02/2022, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 14.00
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):   01/03/2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 11.00 π.μ.

Αναλυτικά η Διακύρηξη και το ΕΕΕΣ-ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία