(Α.Π. 35809/13-09-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Κ.Ε. 82596/82604, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

0

(Α.Π. 35809/13-09-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Κ.Ε. 82596/82604, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήμαρα Α και Β της Διακήρυξης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 05/10/2021, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 15/10/2021, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)  18/10/2021, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 10:00 π.μ.

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΕΕΕΣ-ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία