(Α.Π. 3565/21/01/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ-82733, ΕΥ Α. ΧΛΙΧΛΙΑ

0

(Α.Π. 3565/21/01/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ-82733, ΕΥ Α. ΧΛΙΧΛΙΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο τεύχος της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 28/02/2022, ημέρα: Δευτέρα ώρα: 14:00 μ.μ

 

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):  01/03/2022, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 10:00 π.μ.

Αναλυτική η Διακήρυξη και το ΕΕΕΣ-ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία