(Α.Π. 34023/20-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ΚΑΙ »ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥΣ», Κ.Ε. 82549, Ε.Υ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ.

0

(Α.Π. 34023/20-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ΚΑΙ »ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥΣ», Κ.Ε. 82549, Ε.Υ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ.

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ, ΚΕ-82549» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς Πόρους / Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας επί Οχήματος και Προμήθεια για Ψηφιακές Κάμερες και Φακούς», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 10.058,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα: 14.00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.