(Α.Π. 34012/20-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, Κ.Ε. 82549, Ε.Υ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ.

0

(Α.Π. 34012/20-11-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, Κ.Ε. 82549, Ε.Υ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ.

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ, ΚΕ-82549» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς Πόρους / Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Μονάδας Επεξεργασίας Εκπαίδευσης Νευρωνικών Δικτύων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  € 5.241,93 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών:  Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα: 14.00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.